References

Abu-Jaber, M., Qutami, N. 1998. Students’ self-efficacy of computer through the use of cognitive thinking style. International Journal of Instructional Media, 25(3), 263-76.

Achte, K. & Tamminen, T. (toim.) 1995. Ahdistuneisuus ja sen hoito. Pieksämäki: RT-Paino.

Anttila, M. 2000. Luokanopettajaopiskelijoiden pianonsoiton opiskelumotivaatio ja soittotuntien tunneilmapiiri Joensuussa, Jyväskylässä ja Petroskoissa. Joensuun Yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja.

Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice- Hall.

Bandura, A. 1994. Self-Efficacy. Teoksessa Ramachaudran, V. S. (toim.) Encyclopedia of human behavior 4, 71-81. New York, Academic Press.

Bandura, A. 2003. Self-efficacy and Confidence. Self-efficacy. http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/banconfidence.html 5.11.2003.

Brosnan, M.J. 1998. The Impact of Computer Anxiety and Self-Efficacy upon performance. Journal of computer assisted learning 14, 223-234.

Cassady, J. & Johnson, R. 2002. Cognitive Test-Anxiety and Academic Performance. Contemporary Educational Psychology 27, 270-295.

Cassidy, S. & Eachus, P. 2002. The Computer Self-Efficacy Web Site. http://www.chssc.salford.ac.uk/healthSci/selfeff/selfeff.htm 22.10.2002.

Chua, S., Chen, D.T. Wong, A. 1999. Computer Anxiety and its Correlates: a meta analysis. Computers in Human Behaviour. 1999. vol. 15. Issue 5. 609-623.

Decker, C. 1998. Training Transfer: Perceptions of Computer Use Self-Efficacy among University Employees. Journal of Vocational and Technical Education 14(2). http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVTE/v14n2/JVTE-3.html 22.10.2002.

Doctor, R. & Kahn, A. 1989. The encyclopedia of phobias, fears, and anxieties. New York: Facts on File.

Epstein, S. 1983. The Unconscious, the Preconcious, and the Self-Concept. Teoksessa Suls, J., Greenwald, A. (toim.) Psychological Perspectives on the Self 2. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 219-248.

Freud, S. 1964. Johdatus psykoanalyysiin. Jyväskylä: Gummerus.

Frijda, N. 1986. The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Fajou, S. 2002. Computer Anxiety: COMPUTER ANXIETY. http://www.edfac.usyd.edu.au/projects/comped/Fajou.html 4.11.2002.

Gaudron, J-P. & Vignoli, E. 2002. Assessing computer anxiety with the interaction model of anxiety: Development and validation of the computer anxiety trait subscale. Computers in human behaviour 18, 315-325.

Garcia, T & Pintrich, P. 1996. The Effects of Autonomy on Motivation and Performance in the College Classroom. Contemporary Educational Psychology 21, 477–486.

Hall, C., Lindzey, G. & Campbell, J. 1998. Theories of personality. New York: Wiley.

Hamilton, V. 1985. A Cognitive Model of Anxiety: Implications for Theories of Personality and Motivation. Teoksessa Spielberger, C., Sarason, I. (toim.) 1985. Stress and Anxiety. Washington, D. C.: Hemisphere.

Hamilton, V. 1984. The Cognitive Structures and Processes of Human Motivation and Personality. Chichester: John Wiley & Sons, 208-233.

Harris, J. & Grandgenett, N. 1996. Correlates among teachers’ anxieties, demographics, and telecomputing activity. Journal of research on computing in education 28(3), 300-318.

Hill, J., Raven, A. & Han, S. 2002. Connections in Web-based Learning Environments. The Quarterly Review of Distance Education 3(4), 383-393.

Hinkle, D., Wiersma, W., Jurs, S. 1988. Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Boston: Houghton Mifflin.

Isometsä, E. 1999. Ahdistuneisuushäiriöt. Teoksessa Lönnqvist, J., Heikkinen, M., Henriksson, M., Marttunen, M., Partanen, T. Psykiatria. Duodecim, 175-203.

Joensuun yliopiston hallintoviraston talous- ja suunnitteluyksikkö. 2003. Joensuun yliopiston tilastot. http://www.joensuu.fi/yleisesti/tilastot/ 5.12.2003.

Julkunen, M-L. 2000. Kasvatustieteen laitoksen johtajan päätös 27/2000. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tiedekuntaneuvoston kokous 18.5.2000.

Kauppi, A. 1995. Monimutkaiset yritysympäristöt avoimina oppimisympäristöinä. Helsinki: Opetushallitus.

Keltikangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY.

King, J., Bond, T. & Blandford, S. 2002. An investigation of computer anxiety by gender and grade. Computers in human behaviour 18, 69-84.

Korte, H., Hartikainen, V-M., Kauranen, J., Paakkanen, T., Pesonen, K. & Yritys, K. 2000. Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu. A&O, Blackboard CourseInfo 4.0, Lotus LearningSpace Forum TopClass 3.01, WebCT 2.0, Virtual-U. Tampere, Tampereen teknillinen korkeakoulu, digitaalisen median instituutti, hypermedialaboratorio, 1/2000.

Krech, D., Crutchfield, R. & Livson, N. 1974. Elements of psychology. Knopf INC, New York.

Laguna, K. Babcock, R. 1997. Computer anxiety in young and older adults: Implications for human – Computer interactions in older populations. Computers in human behaviour. 13/1997, 3, 317-326.

Lasky, R. 2002. Ego. Teoksessa Erwin, E. (toim.) The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. London: Routledge.

Lehtinen, E. (toim.) 1997. Verkkopedagogiikka. Helsinki: Edita.

Lepola, U., Koponen, H., Leinonen, E. 1998. Paniikkihäiriö ja pelko-oireiset ahdistuneisuushäiriöt, sekä yleistynyt tuskaisuus. Teoksessa Achtè, K., Tamminen, T. (toim.). Psykiatrian käsikirja. Jyväskylä: Gummerus, 15-26

Leskinen, E. 1987. Faktorianalyysi : konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja, 1.

Lomax, R. 2001. An Introduction to Statistical Concepts for Education and Behavioral Sciences. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum.

Lönnqvist, J. (toim.). 2001. Psykiatria. Helsinki, Duodecim.

Mandler, G. 1968. Anxiety. Encyclopedia of the Social Sciences 1, 356-364.

Manninen, J. 2001. Kurssikoulutuksesta oppimisympäristöihin – Aikuiskoulutuskäytäntöjen kehityslinjoja. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 29-42.

Manninen, J. & Pesonen, S. 1997. Uudet oppimisympäristöt. Aikuiskasvatus 4, 267-275.

Manninen, P., Ylén, M. 2000. Tilastollisen päättelyn käytäntö. TI-Tutkimuspalvelu Oy, Tampere.

Manninen, J. 2003. Ohjaus verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Teoksessa Matikainen, J. (toim.). Oppimisen ohjaus verkossa. Helsinki, Yliopistopaino: Palmenia-Kustannus, 27-67.

Matikainen, J. 2001a. Tietoverkkojen käytön sosiaalipsykologiaa. Teoksessa Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) Aikuiskoulutus verkossa: verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Lahti, Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 43-60.

Matikainen, J. 2001b. Vuorovaikutus verkossa: verkkopohjaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen näyttämöinä. Helsinki: Palmenia-Kustannus.

Mattila, M. 2003. Regressioanalyysi. Teoksessa Menetelmäopetuksen tietovaranto. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto. http://www.valt.helsinki.fi/staff/mmattila/kvanti/motv_tekstit.pdf 27.10.2003.

McInerney, V., Marsh, H. & McInerney, D. 1999. The designing of the computer anxiety and learning measure (calm): Validation of scores on a multidimensional measure of anxiety and cognitions relating to adult learning of computing skills using structural equation modelling. Educational & Psychological Measurement 59, 451-471.

Meisalo, V., Sutinen, E. & Tarhio, J. 2000. Modernit oppimisympäristöt: tietotekniikan käyttö opetuksen ja oppimisen tukena. Helsinki: Tietosanoma.

Meisalo, V. & Tella, S. 1987. Tietotekniikka opettajan maailmassa. Helsinki: Otava.

Morse, S. & Gergen, K. 1982. Social Comparison, Self-Consistency, and the Concept of Self. Teoksessa Rosenberg, M., Kaplan, B. (toim.). Social Psychology of the Self-Concept. Arlington Heights, Ill: Harlan Davidson, 187-199.

Naukkarinen, H. 1998. Mielitaudit. Jyväskylä: Gummerus.

Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Oatley, K. 2001. Emotions in Cognition. International Encyclopedia on the Social & Behavioral Sciences 7, 4440-4444. Elsevier Science Ltd.

Pajares, F. 2002. Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html 31.12.2002.

Pajares, F. & Kranzler, J. 1995. Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology 20, 426-443.

Pantzar, E. 1998. Oppimisympäristöjä etsimässä. Tampere: Tampereen yliopisto.

Pantzar, E. & Väliharju, T. 1996. Kohti virtuaalisia oppimisympäristöjä: avoimet oppimisympäristöt aikuisten ammatillisen oppimisen puitteina. Helsinki: Ammatti-instituutti.

Piipari, M. 1998. Avoimet oppimisympäristöt. Teoksessa Jyrkiäinen, P., Laine, T., Liukko, S., Piipari, M. & Toivonen, V. Avoimet oppimisympäristöt – kehittyvät prosessit. Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja nro 6, 1-4.

Pintrich, P. R., Anderman, E. M. & Klobucar, C. 1994. Intraindividual differences in motivation and cognition in students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 27(6), 360-370.

Puumalainen, J. 2003. Joensuun yliopiston opiskelijamäärät Excel-taulukkoina. Henkilökohtainen tiedoksianto 25.11.2003.

Reber, A. 1985. The Penguin Dictionary of Psychology. New York: Viking.

Rowntree, D. 1992. Exploring open and distance learning. London: Kogan Page.

Salminen, H. 1998. Internetin historiaa. http://www.funet.fi/index/FUNET/history/internet/fi/etusivu.html 20.10.2003.

Sarason, I. 1975. Test Anxiety, attention, and the General Problem of Anxiety. Teoksessa Sarason, I., Spelberger, C. (Toim.) Stress and Anxiety. Hemisphere: Washington D,C, 165-185.

Smith, B. & Caputi, P. 2001. Cognitive interference in computer anxiety. Behavior & Information Technology 4, 265-273.

Speier, C., Morris, M. & Briggs, G. 2002. Attitudes Toward Computers: The Impact of Performance. http://hsb.baylor.edu/ramsower/acis/papers/speier.htm 4.11.2002.

Tereska, T. 2003. Peruskoulun luokanopettajiksi opiskelevien musiikillinen minäkäsitys ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 243.

Tseng, H., Tiplady, B., Macleod, H. & Wright, P. 2002. Computer Anxiety and the Assesment of Mood and Cognitive Function. http://www1.york.ac.uk/inst/ctipsych/web/CiP96CD/TSENG/TSENG.HTM 4.11.2002.

Tynjälä, P. 2000. Oppiminen tiedon rakentamisena. Tampere: Tammer-Paino.

Tähtinen, J. & Kaljonen, A. 1996. Tilastollisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B/55.

Tähtinen, J. & Kaljonen, A. 1998. Tilastollisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B/59.

Valli, R. 2001. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: Gummerus.

Weil, M. & Rosen, L. 1994a. The “Psychology“ of Technology. Behavioral Healthcare Tomorrow, May/June/1994. http://www.csudh.edu/psych/bht.html 14.10.2003.

Weil, M. & Rosen, L. 1994b. The Technology of Psychology and the Psychology of Technology. The Orange County Psychologist, May/1994. http://www.csudh.edu/psych/ocp3.html 14.10.2003.

Yli-Luoma, P. 2002. Oppimisympäristönä WebCT. International Multimedia & Distance Learning. IMDL: Sipoo.